Chovateľský cieľ

Našim chovateľským cieľom je chov včelích matiek s výborným čistiacim pudom, ktoré majú prudký jarný rozvoj, vedia maximálne využiť jarné a tiež neskoré znášky, sú mierne a majú malý sklon k rojeniu.

Počas prehliadok podrobne zaznamenávame vlastnosti včelstiev a do chovu vyberáme len včelstvá, ktoré k dátumu 15. marca obsadajú minimálne 7 rámikov rámikovej miery B10 a zároveň vyhodnocujeme intenzitu jarného rastu včelstiev + silu počas produkčnej sezóny.

Včelstvá,  ktoré nedokážu splniť tento základný bod metodiky vyradzujeme z chovu. Každé chovné včelstvo je zároveň podrobené hodnoteniu zdravotných  vlastností: Hygienický test HT, varroa test, nozéma.

Hygienický test: vyhodnocujeme v 12-hodinovom intervale. Včelstvá, ktoré neodstránia 90% usmrteného plodu do 12 hodín, vyradzujeme z chovu.

Varroa test: test populačnej dynamiky nárastavosti početnosti klieštika. Test vykonávame pomocou CO2.

Nozéma: protokol vyšetrenia zimných mŕtvoliek včiel vyšetrených Výskumným ústavom včelárskym Liptovský Hrádok + vlastné vyšetrenie  pod mikroskopom pri 400-násobnom zväčšení.

V metodike výberu sledujeme aj ostatné sprievodné vlastnosti včelstiev, ako je pichavosť včiel, rozbiehavosť (sedenie včiel na plástoch pri prehliadke) a sklon včelstva k rojivosti.

Včelárime na rámikovej miere B10.  Úle sú nezateplené s hrúbkou steny 25 mm a celozasieťovaným dnom.

Následným súhrným vyhodnotením všetkých posudzovaných vlastností podľa zvolenej metodiky selektujeme včelstvá do plemenného chovu.

Táto umelá selekcia je zameraná na dosiahnutie chovateľského cieľa. Nezávisle na nej prebieha prírodná selekcia voľného párenia včelích matiek. Pomocou inseminačnej metódy oplodňovania včelích matiek vykonávame líniovú a zošľachťovaciu plemenitbu.

Menu