Línia

Carnica Fatra patrí ku kraňskému plemenu včely medonosnej (Apis mellifera carnica), alpského ekotypu.

Orientačný a taxonometrický prehľad:
Druh – včela medonosná
Poddruh (plemeno, rasa) – kraňská
Ekotyp – Alpský
Línia – názov Carnica Fatra(Kranská včela z pohoria Veľkej fatry)

História línie Carnica Fatra

Počiatok výberu a šľachtenia tejto línie sa začal v roku 2016. Za pomoci a odborného dohľadu Ing. Jána Kopernického. Prísnou selekciou a užším výberom pomocou technickej inseminácie, tiež riadenou plemenitbou na izolovaných oplodňovacích staniciach sú pre túto líniu nepretržite vyberané  kmeňové včelstvá s vysokou hodnotou a sprievodnými vlasnosťami podľa vopred zadaného šľachtiteľského kľúča.  Tieto včelstvá a plemenné matky tvoria východziu základňu pre novú  líniu včiel na Slovensku.

Program prísnej selekcie je prevádzaný neustále podľa platných selekčných a plemenárskych kritérií. Kontrola Čistokrvnosti a šľachtenie prebieha za pomoci nielen technickej inseminácie ale aj prirodzeným párením na izolovaných oplodňovacích staniciach prevádzaný vlastníkom chovu línie Carnica Fatra.

 

Vlastnosti

Je to včela, ktorá dobre zvláda zimné obdobie. Veľmi dobre zimuje a pokojne zvláda aj dlhé zimné obdobie – má málo zimných mŕtvoliek. V jarnom období ma veľmi rýchly jarný rozvoj zvyčajne 15.1. včelie matky plodujú. Napredovanie a intenzita rozvoja je rovnocenná s ostatnými líniami včiel kraňskej rasy.
Včelstva sú aj napriek priemerným rozlohám plodu veľmi početné. Veľmi dobre dokážu využívať jarné aj letné nektárové znášky, no najmä medovicové skoré aj neskoré medovicové znášky. Včelstvá majú nadpriemerne vyvinutý čuch a výborne využívajú každú drobnú znášku. Pochádza z prostredia častého výskytu medovicových znášok, hlavne z ihličnatých
porastov (jedľa a smrek). Početnosť si dokáže udržať aj pri nepriaznivých znáškových rokoch. Vo včelstvách sa matky dožívajú produkčného veku aj 4 produkčných rokov, pričom v mednej produkcii vôbec nezaostávajú za včelstvami s mladšími matkami.

Je málo rojivá. V miernosti a sedení na plástoch dosahuje v priemere známku 3 zo stupnice (4–1).
Veľmi dobre stavia nové dielo. Má veľmi dobré vyvinutý čistiaci pud, hodinový priemer pri hygienickom teste sa pohybuje od 16 do 20 hodín. Včelstva sú neustále selektované na vysoký čistiaci pud (skoré odstránenie mŕtveho a chorého plodu), miernosť a sedenie na plástoch.

Šľachtenie

Výber a selekcia sa prevádza dlhodobo z celkového počtu 200ks včelstiev. Z toho je 100% matiek párených na izolovaných oplodňovacích stanovištiach alebo tenchnicky inseminovaných. Selekcia na požadované kritéria je prevádzaná v náročnom horskom prostredí Narodnom parku Malá a Veľká Fatra. Stanovištia sú rozmiestnené od 450- 985 m.n.m počnúc lesom  zmiešaným (bukový lesný vegetačný stupeň) až po hornú hranicu smrečín (smrekový lesný vegetačný stupeň).

Klimatické a prírodné podmienky na týchto horských stanovištiach sami o sebe v priebehu každej zimy a jarných mesiacov preveria vhodnosť rozchovovaného materiálu pre výber najvitalnejších včelstiev. Je kladený predovšetkým dôraz na tvrdú a nekompromisnú
selekciu hlavne v tomto prostredí. Plemenné a kmeňové včelstvá chováme v nezateplených úľoch rámikovej miery B 10 s celozasieťovaným dnom. Matky rozchovávame v 4. Rámikových oplodniačikoch a 5.rámikových plemenáčoch rámikovej miery B10, kde majú dostatok priestoru pre dobré rozkladenie.

Šľachtenie na hore menované vlastnosti je vykonávané v spolupráci s Výskumným ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku a Združením chovateľov včelích matiek kraňskej slovenskej včely.

Menu