Línia

Carnica Sokol patrí ku kraňskému plemenu včely medonosnej (Apis mellifera carnica), karpatskému ekotypu.

Orientačný a taxonometrický prehľad:
Druh – včela medonosná
Poddruh (plemeno, rasa) – kraňská
Ekotyp – karpatský
Línia – názov Carnica Sokol (zmes línií slovenskej kraňskej včely z Čergovského pohoria)

História línie Carnica Sokol

Počiatok výberu a šľachtenia tejto línie sa začal v 90-tych rokoch. Za pomoci a odborného dohľadu Mgr. Jozefa Tarcalu a od roku 1996 až po rok 2003 i za odbornej asistencie VÚ – Včelárstva v Liptovskom Hrádku – prísnou selekciou a užším výberom pomocou technickej inseminácie prevádzanej Ing. Květoslavom Čermákom, Csc. bolo pre túto líniu vybraných 20 kmeňových včelstiev ktoré tvorili východziu základňu pre túto novú uznanú a schválenú líniu včiel plemennou komisiou pre plemenný chov včiel na Slovensku.
Názov línie Carnica Sokol bol touto komisiou priznaný a schválený v roku 2004.
Program prísnej selekcie je prevádzaný aj naďalej podľa platných selekčných a plemenárskych kritérií. Kontrola Čistokrvnosti a šľachtenie prebieha za pomoci technickej inseminácie prevádzanej vlastníkom chovu línie Carnica Sokol.

Vlastnosti

Je to včela, ktorá dobre zvláda zimné obdobie. Veľmi dobre zimuje a pokojne zvláda aj dlhé zimné obdobie – má málo zimných mŕtvoliek. V jarnom období ma veľmi rýchly jarný rozvoj. Napredovanie a intenzita rozvoja je rovnocenná s ostatnými líniami včiel kraňskej rasy.
Včelstva sú aj napriek priemerným rozlohám plodu veľmi početné. Veľmi dobre dokážu využívať jarné aj letné nektárové znášky, no najmä medovicové skoré aj neskoré medovicové znášky. Pochádza z prostredia častého výskytu medovicových znášok, hlavne z ihličnatých
porastov (jedľa a smrek). Početnosť si dokáže udržať aj pri nepriaznivých znáškových rokoch. Vo včelstvách sa matky dožívajú produkčného veku aj 3 produkčných rokov, pričom v mednej produkcii vôbec nezaostávajú za včelstvami s mladšími matkami.

Je málo rojivá. V miernosti a sedení na plástoch dosahuje v priemere známku 3 zo stupnice (4–1).
Veľmi dobre stavia nové dielo. Má veľmi dobré vyvinutý čistiaci pud, hodinový priemer pri hygienickom teste sa pohybuje od 10 do 18 hodín. Včelstva sú neustále selektované na vysoký čistiaci pud (skoré odstránenie mŕtveho a chorého plodu).

Šľachtenie

Výber a selekcia sa prevádza dlhodobo z celkového počtu 100ks včelstiev. Z toho je 60% matiek inseminovaných. Selekcia na požadované kritéria je prevádzaná v náročnom horskom prostredí Čergovského prostredia. Je kladený predovšetkým dôraz na tvrdú a nekompromisnú
selekciu hlavne v tomto prostredí. Lokalita selekčného prostredia na 100% preverí životaschopnosť každého plemenného včelstva ktoré je vybrané na ďalší šľachtiteľský cieľ. Včelstvá sú chované v tenkostenných úľoch o hrúbke steny 2,5cm, typ úľov Optimal a Langstroth.

Počas celej včelárskej sezóny sa v plemenných včelstvách nepoužíva materská mriežka. Včelstvá tak majú možnosť naplno ukázať svoju vitalitu a životaschopnosť na
produkčné a sprievodné vlastnosti (med, sila, miernosť, rojivosť a prispôsobivosť na dané životné prostredie). Šľachtenie na hore menované vlastnosti je vykonávané v spolupráci s Výskumným ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku a Združením chovateľov včelích matiek kraňskej slovenskej včely.

Menu